Mäenduse korraldus Eestis

Kaevandamist reguleerib Eestis Maapõueseadus.

Maapõueseadus reguleerib:

  1. üldgeoloogilist uurimistööd;
  2. maavara geoloogilist uuringut;
  3. maavara kaevandamist;
  4. kinnisasja omaniku õigusi tema kinnisasja piirides asuva maavara kasutamisel;
  5. uuritud ja kaevandatud maa korrastamist;
  6. maapõue kasutamist, mis ei ole seotud maavara kaevandamisega, välja arvatud osas, milles see on reguleeritud teiste seadustega;
  7. maapõue kaitset;
  8. maapõue kasutamisega kaasnevate keskkonnaohtude vältimist ja keskkonnariskide vähendamist, välja arvatud juhul, kui see on reguleeritud teiste seadustega;
  9. riikliku järelevalve korraldust käesolevas seaduses sätestatud nõuete täitmise üle;
  10. vastutust käesolevas seaduses sätestatud nõuete rikkumise eest.

Tehnilise Järelvalve Amet teeb riiklikku järelevalvet kaevandamise ohutusnõuete ning kohustusliku dokumentatsiooni ja vastutava spetsialisti nõuete täitmise üle (www.tja.ee).

Lisainfot kaevandamisega seotud lubade, seadusandluse ja riiklike arengukavade kohta leiad:

Keskkonnaameti kodulehelet;

Keskkonnaministeeriumi kodulehelt;

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt.

 

Maavarade kasutuse üle arvestust peab Maa-amet (maavaravarude koondbilanss).