Test Test Test

www.maeselts.ee

Mäendus Eestis

Seisuga 31.12.2011 oli keskkonnaregistri maardlate nimistus arvele võetud 875 maardlat. Kehtivaid maavara kaevandamise lube on ligi 600. Kõige enam kaevandati 2011. aastal põlevkivi (ligikaudu 15,8 miljonit tonni), liiva ja kruusa (kokku ligikaudu 5 miljonit kuupmeetrit), lubjakivi ja dolokivi (kokku ligikaudu 2,6 miljonit kuupmeetrit) ning turvast (ligikaudu 0,9 miljonit tonni). Väiksemas koguses kaevandati ka savi ja meremuda.

 

Detailne ülevaade kes, kui palju,  kus ja mida kaevandas Maa-ameti koostatud Eesti Vabariigi 2011.a. maavaravarude koondbilansi seletuskirjas